تحقیق تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

دانلود تحقیق با موضوع تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران،

در قالب word و در 221 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسأله

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

4-1 اهداف تحقیق

5-1 چارچوب نظری تحقیق

6-1 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها

7-1 فرضیه های تحقیق

8-1 تعریف واژه های و اصطلاحات

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه

2-2 مفهوم سود در سطح ساختار

1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود

2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود

3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)

1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی

2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی

4-2 مفاهیم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)

1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی

2-4-2 رویکرد بازار سرمایه

5-2 مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی

6-2 سود حسابداری

7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی

8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری

9-2 پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری

10-2 ارتباط بین سود و قیمت سهام

11-2 سود خالص به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد

12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن

13-2 پیش بینی جریان های نقدی آینده

14-2 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها

2-14-2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها

15-2سود تقسیمی (DPS)

16-2 پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه

2-3 روش تحقیق

3-3 جامعه مطالعاتی

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها

5-3 نمونه و نمونه گیری

6-3 قلمرو تحقیق

7-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

10-3 نرم افزار تحلیل آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها

3-4 روش آزمون فرضیه ها تحقیق

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم

2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی

2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه

2-5- خلاصه تحقیق

3-5 نتایج آزمون فرضیه ها

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی اول

1-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-1

2-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-1

3-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-1

4-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-1

5-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-1

6-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-1

2-3-5 نتایج فرضیه اصلی دوم

1-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-2

2-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-2

3-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-2

4-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-2

5-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-2

6-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-2

3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم

1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3

2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3

3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3

4-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-3

5-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-3

6-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-3

4-3-5 نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته

5-3-5 نتایج سه متغیراصلی و سه متغیر مجازی با متغیر وابسته

4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق

5-5 پیشنهادها

1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

2-5-5 سایر پیشنهادها

3-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

6-5 محدودیت های تحقیق

پیوست ها

پیوست الف مربوط به نام شرکت های نمونه آماری

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

منابع اینترنتی

...کلیک جهت دانلود...