پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

دسته: کارآفرینی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pdf

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 111 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

  • پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان
  • مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان
  • پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

روش نمره گذاری در پرسشنامه مذکور بدین صورت است که:

باشد، احتمالاً شما در سازمانی به کار مشغول هستید که بهرهوری در ان مطلوب» 21 تا 31 «الف (اگر مجموع نمرههای بین

است.

باشد، احتمالاً شما در سازمانی مشغول هستید که بهره وری در آن قابل توجه نیست.» 11 تا 21 «ب (اگر مجموع نمرهها بین

باشد، احتمالاً شما در سازمانی مشغول هستیدکه بهره وری در ان در حد ناچیز است و اگر» 5 تا 11 «ج (اگر مجموع نمرهها بین

تجدید حیات پیدا نکند، به زودی با بحران مواجه خواهد شد.

روایی و پایایی

در مقاله شریفی) 1391 (جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین

تعدادی از مدیران و کارشناسان) لیسانس و فوق لیسانس به بالا (توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست

آمده، پرسشنامه در نمونه آماری پژوهش) سازمانها و شرکتهای دولتی (توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از) صفر) 1 به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک) 1+ (به معنای

پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه

بیشتر 1 می باشد.

...کلیک جهت دانلود...