مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

“مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی”

رابطه بین روانپزشکی و قانون تنش بین حقوق فردی و نیازهای اجتماعی را منعکس می کند. بحث و بررسی در مورد رفتار انسان و روابط و مسئولیتهائی که بین مردم وجود دارد در روانپزشکی و حقوق شبیه هم هستند. هر دو مورد همچنین نقشی را در کنترل رفتار اجتماعی نامطلوب ایفا می کنند و با یکدیگر تجزیه تحلیل می کنند که آیا مراقبت هائی که بیماران روانپزشکی دریافت می کنند “درمانی” ، “حفاظتی” ، “جلوگیری کننده” یا “کیفری” هستند.

همچنین تفاوت هائی بین قانون و روانپزشکی وجود دارد. بعنوان مثال روانپزشکی به رفتار فرد و رضایت او از زندگی ارتباط دارد ، در مقابل قانون نتیجه رفتار افراد و اجرای مقرراتی را مورد خطاب قرار می دهد که عملکرد منظمی را بین گروههای مردم ترغیب می نماید.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


رعایت مفاد قانون مراقبت، برای همه پرستاران روانپزشکی مهم است، زیرا این مفاد به حق بیماران و کیفیت مراقبت دریافتی آنان توجه دارد. در طی دو دهه اخیر، حقوق مدنی، جنائی و مصرف کننده بیماران وضع شده و از طریق سیستم قانونی توسعه یافته است. بیماران روانی و خانواده آنها از قانونی استفاده می کنند که شکایات مشروع خود را بیان کنند و برای تغییراتی مبارزه کنند که مراقبت روانپزشکی در ایالات متحده آمریکا فراهم نموده است. بسیاری از قوانین از یک ایالت تا ایالت دیگر فرق می کند و پرستاران روانپزشکی بایستی با مفاد قانونی ایالتی که در آن کار می کنند آشنا باشند. این دانش، آزادی پرستار و بیمار هر دو را گسترش می دهد و در نهایت نتایج بهتری را برای مراقبت از بیماران روانپزشکی در بر خواهد داشت.

بستری شدن بیمار Hospitalizing The Patient

بستری شدن می تواند برای فرد جنبه های “ضربه زننده” Traumatic یا “حمایتی” supportive داشته باشد، که این امر بستگی به مرکز بستری، طرز برخورد خانواده و دوستان، پاسخ کارکنان و نوع پذیرش داشته باشد. سه نوع پذیرش عمده وجود دارد: “غیررسمی” Intormal “داوطلبانه” Voluntary و “غیرداوطلبانه” (Commitment) Involuntary جدول زیر ویژگیهای ممتاز این سه مورد را بطور خلاصه نشان می دهد.

بستری غیرداوطلبانه بستری داوطلبانه بستری غیررسمی
درخواستی از بیمار وجود ندارد فرم کتبی پذیرش توسط بیمار درخواست شفاهی بیمار بستری
آزادی با اجازه بیمارستان یا دادگاه و نه خود بیمار آزادی ترک بیمارستان آزادی ترک بیمارستان ترخیص
عدم تمایل بیمار به ماندن بستگی به قانون دارد نگهداری و حفاظت کامل بیمار نگهداری و حفاظت کامل بیمار حقوق مدنی
بیماری روانی مشخص و یا موارد زیر:

خطرناک بودن برای خود یا دیگران

نیاز به درمان

عدم تشخیص نیازهای ابتدائی خود

کمک درمانی اختیاری کمک درمان اختیاری حقانیت

· وقتی برای اولین بار جلوی بیمارستان روانپزشکی قدم می زدید چه احساسی داشتید؟ چگونه می توانستید از درک و پاسخ های خود استفاده کنید تا پرستاری بهتری را برای بیماران پذیرش شده بابت درمان در داخل بیمارستان فراهم نمائید؟

پذیرش غیر رسمی Informal Admission

بمانند پذیرش در هر بیمارستان عمومی است. ورود به بیمارستان و ترخیص از آن می تواند شفاهی درخواست شود. فرد آزاد است هر وقت که بخواهد بیمارستان را ترک کند. اگر بیماران قبل از اینکه درمان آنها کامل شود تصمیم به ترک بیمارستان را بنمایند اغلب از آنها درخواست می شود که برای خروج امضاء بدهند (در قبال توصیه پزشکی) “AMA” ولی الزامی نمی باشد.

پذیرش داوطلبانه Voluntary Admission

تحت این عنوان هر شهروند با سن قانونی (مشروع) می تواند کتباً (معمولاً روی یک فرم پذیرش استاندارد) درخواست پذیرش به بیمارستان خصوصی یا عمومی روانپزشکی را ارائه دهد. فرد موافقت می کند که درمان شود و از قوانین بیمارستان پیروی نماید. افراد می توانند بر مبنای تصمیم شخصی یا توصیه خانواده یا یک متخصص بهداشتی درخواست کمک نمایند.

نقش پرستاری در حقوق بیمار

لیگ ملی پرستاری در سال 1977 بیانیه ای در مورد نقش پرستار در حقوق بیماران صادر کرد. بیانیه احترام و نگران بودن برای بیماران و اطمینان از مراقبت درست و شایسته بعنوان حقوق اصلی را تعریف کرد. از جمله اینکه بیماران حق دارند اطلاعات ضروری را دریافت کنند تا بیماری خود را درک کرده و تصمیمات ضروری جهت مراقبت از خود اتخاذ نمایند. این لیگ مصرانه از پرستاران می خواهد که در تضمین حقوق بشر و حقوق قانونی بیماران سهیم باشند. این لیگ بسیاری از حقوقی که قبلاً ذکر شد تعیین نموده و حقوق زیر را نیز به آن ها اضافه نمود :

حق مراقبت بهداشتی که در دسترس بوده و مطابق استاندارهای حرفه ای باشد بدون در نظر گرفتن این نکته که کجا باشد.

حق مراقبت بهداشتی فردی و محترمانه که عادلانه و انسانی باشد بدون تبعیض بر حسب نژاد، رنگ، اعتقادات، شخصی، جنسی، ملیت، منبع مالی یا اعتقادات اخلاقی و سیاسی.

حق اطلاع از تشخیص بیماری خویشتن، علائم بیماری و درمان از جمله راه حل های دیگر برای مراقبت و خطرات احتمالی.

حق اطلاع از شایستگی ها، اسامی و عناوین کارکنان مراقبت بهداشتی.

حق خودداری از مشاهده کسانی که مستقیماً در مراقبت آنها دخیل نیستند.

حق هماهنگی و استمرار مراقبت بهداشتی.

حق داشتن اطلاعات در مورد هزینه خدمات از جمله حق مجادله در مورد هزینه ها.

و مهمتر از همه حق داشتن اطلاعات کامل درباره همه حقوق خود در همه وضعیت های مراقبت بهداشتی.

شاید مهمترین عامل، روش برخورد و رفتار متخصصین بهداشت روانی است. حساسیت به حقوق بیمار نمی تواند توسط دادگاه، قوه مقننه یا بنگاه های دولتی یا گروه های حرفه ای تحمیل شود، اگر پرستاران آنرا نادیده بگیرند، آنها را بدون اهمیت به انجام برسانند یا در اجرای آنها بصورت ظاهری خصومت ورزند، حقوق بیماران یک مفهوم قانونی تو خالی خواهد بود. اما اگر متخصصین به نیازهای بیماران در همه جوانب روابط با آنان حساس باشند، برای بیماران، حقوق بشری و قانونی را فراهم می آورند.

فهرست:

بستری شدن بیمار Hospitalizing The Patient

پذیرش داوطلبانه Voluntary Admission

پذیرش غیر رسمی Informal Admission

پذیرش غیرداوطلبانه (حکم توقیف- پذیرش الزامی)

Involuntary Admission (Commitment)

فرآیند حکم توقیف (پذیرش الزامی) The Commitement Process

بستری شدن بلندمدت (توقیف رسمی)

Long – term (Formal commitment)

بستری شدن فوری (اورژانس) Emergency

خطر Dangerousness

بلاتکلیفی حکم توقیف Commitment Dilemma

۲- اندازه زیان

۳- احتمال

۴- نزدیک شدن زمان وقوع خطر

۵- تکرار متناوب

۱- طبیعت زیان یا هدایت

آزادی انتخاب Freedom of Choice

ملاحظات اخلاقی Ethical Considerations

ترخیص از بیمارستان Discharge

ترخیص مشروط Conditional Discharge

ترخیص قضائی Judical discharge

ترخیص دائم (نهائی) Absolute Discharge

حکم توقیف یا پذیرش الزامی بیمارسرپائی Outpatient Commitment

حقوق بیمار Patients’ Rights

بی کفایتی ، عدم صلاحیت Incompetency

شش بعد از مفهوم محدودیت ها :

نقش پرستاری در حقوق بیمار

اقدامات نخستین برای وضع قانون Legislative Initiatives

مصوبه اصلاحی بودجه عمومی

Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA)

مصوبه آمریکائی های معلول Americans with Disabilities Act

مصوبه حفاظت و حمایت Protection and Advocacy Act

روانپزشکی و مسئولیت جنائی

Psychiatry & Criminal Responsibility

مقررات پیشرفته Advanced Directives

تست محرک غیر قابل مقاومت Irresistible Impulse Test

تست موسسه حقوقی آمریکا American Law Institute’s Test

نقش قانونی پرستار

پرستار بعنوان فراهم کننده خدمات

دادخواهی Litigution

جایگاه بیماران روانی متخلف

مورد سوم: Bourlesses در برابر Delicata

خلاصه فصل Summary

مورد دوم: Lower Bucks Hospital در برابر Vattimo

ویژه گی های گزارشات خوب پرستاری:

مسئولیت های قانونی

پرستار به عنوان یک کارمند

پرستار بعنوان شهروند

برخورد منافع Interest Conflict Of

استخدام Employment :

انجمن پرستاران مریلند: لیست حقوق به ثبت رسیده پرستاران

Maryland Nurses’ Association

بطور فردی Individual:

حرفه ای Professional:

بطور فردی Individual:

استخدام Employment:

خلاصه فصل Summary

...کلیک جهت دانلود...