رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان شهر اردبیل

مقدمه

سلامت روان[1] به عنوان یکی از دو رکن سلامتی، لازمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت بخش فردی است . سلامت روانی در بسیاری از موارد مانند سلامت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت. سلامت روان از جمله مفاهیم مهم و اساسی در بهینه کردن کیفیت زندگی است. در واقع سلامت روان افراد یک جامعه، خصوصاً اقشار موثر و سازنده آن مانند جوانان و نوجوانان، لازمه پویایی، بالندگی و اعتلای آن جامعه است (بنی فاطمه، 1386) سلامت روان جامعه با عوامل بسیاری در ارتباط است. عوامل بسیاری وجود دارند که سلامت روانی افراد جامعه را تهدید می کنند از جمله این موارد، عوامل اجتماعی و وسایل ارتباطی در سطح جامعه می باشد. امروزه وسایل ارتباطی جامعه از قبیل رسانه ها، مطبوعات و غیره بیشترین وقت افراد جامعه علی الخصوص قشر نوجوانان و جوانان را به خود اختصاص داده است. یکی از تاثیرگذارترین این اشکال رسانه ای سینماها می باشند. سینما این رویدادای که نیروی از ثبات و تداوم جمعی دارد و تابع عواطف نیرومند، آیین ها و اسطوره هاست. ادراک سینما، برعکس ادراک نقاشی و ادبیات و موسیقی، چندان نیازمند پرورش قبلی نیست و فقط به خوبی و تکرار وابسته است. سینما از فرهنگ مردم تغذیه می کند در عین حال یکی از نیرومندترین و گسترده ترین شکل های فرهنگ مردم نیز هست (ویمر،[2]2006) سینماها امروزه با به نمایش گذاشتن انواع فیلم ها (اکشن، تخیلی، خشن و …) تاثیر زیادی بر روی فرهنگ ها، رفتارها و برخوردهای افراد جامعه می گذارند. در واقع امروزه بسیاری از رفتارها و برخوردهای خشن افراد جامعه ارمغان تماشای فیلم های خشن است. خصوصاً که اکثر بینندگان این فیلم ها جوانان و نوجوانان می باشند. تحقیقات زیادی نیز حاکی از تاثیرگذاری فیلم های خشن بر رفتارهای پرخاشگرانه و خشن بینندگان دارند(ملوین،[3]2009، پارک،[4]1997). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی نوجوانان می باشد.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


فهرست مطالب

مقدمه.. 1

بیان مساله.. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

هدف کلی پژوهش.. 6

اهداف اختصاصی پژوهش.. 6

فرضیه های پژوهش.. 7

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.. 7

معرفی متغیرها.. 7

تعریف عملیاتی.. 8

اختلال کارکرد اجتماعی.. 8

تعریف مفهومی.. 8

تعریف عملیاتی.. 9

اضطراب.. 9

تعریف مفهومی.. 9

تعریف عملیاتی.. 10

افسردگی.. 10

تعریف مفهومی.. 10

تعریف عملیاتی.. 11

شکایت جسمانی.. 11

تعریف مفهومی.. 11

تعریف عملیاتی.. 12

سلامت روان.. 14

سلامت روانی.. 15

تعریف سلامت روانی.. 16

اصول بهداشت روانی.. 19

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. 21

به عبارت دیگر کسانی از سلامت روانی برخوردارند که.. 22

فیلم های سینمایی و اهمیت تماشای آن.. 23

رابطه بین تماشای فیلم خشن با خشونت.. 24

رابطه فیلم های خشن با شخصیت.. 25

نظریه های در مورد تاثیر تماشای فیلم های خشن بر رفتار 27

نظریه تربیت:.. 30

پیشینه :.. 31

پژوهش های انجام شده در داخل کشور.. 35

طرح پژوهش.. 38

جامعه آماری.. 38

روش نمونه گیری و حجم نمونه.. 38

ابزار پژوهش.. 39

بخش اول آمار توصیفی.. 43

بخش دوم آمار استنباطی.. 49

بحث ونتیجه گیری.. 54

محدودیت های پژوهش.. 56

پیشنهادات.. 57

منابع.. 59

...کلیک جهت دانلود...