استفاده از نرم افزار MATLAB جهت شبیه سازی و تحلیل ارتعاش درخت بادام

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 57 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 6

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • خرید مقاله و تحقیق مکانیک
  • بررسی تاثیرتغییرات پارامترهای مختلف سیستم
  • استفاده از نرم افزار MATLAB جهت شبیه سازی و تحلیل ارتعاش درخت بادام
  • مدل سازی ریاضی سیستم های دینامیکی
  • شبیه سازی و تحلیل ارتعاش درخت بادام
  • شماتیک لنگ و لغزنده مدل سیستم
  • ارائه مدل ریاضی سیستم تکاننده و درخت

استفاده از نرم افزار MATLAB جهت شبیه سازی و تحلیل ارتعاش درخت بادام

چکیده

رفتار دینامیکی سیستم ها را معمولا با معادلات دیفرانسیل مدل می کنند. در این تحقیق برای تحلیل و شبیه سازی رفتار دینامیکی درخت بادام از جعبه ابزار سیمولینک نرم افزار MATLAB استفاده شد. مدل ریاضی تکاننده ودرخت که یک سیستم لنگ و لغزنده است به صورت یک سری معادلات دیفرانسیل رسته یک ارائه و توسط سیمولینک شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که 1) با افزایش بسامد ورودی تکاننده، بسامد ارتعاش گیره اتصال به درخت افزایش می یابد. 2) افزایش ضریب سختی تکاننده، باعث بهتر شدن انتقال تکان به تنه درخت شده و دامنه ارتعاش بهبود می یابد. 3) با کاهش ضریب میرائی تکاننده، ارتعاش منتقل شده به درخت دیرتر میرا می شود. 4) با افزایش جرم درخت، دامنه و بسامد ارتعاش وارد بردرخت کاهش می یابد. 5) با افزایش نیروی وارده ازبازوی تکاننده درخت، دامنه ارتعاش وارده به درخت هم افزایش می یابد.

کلید واژه:

بادام

تکاننده

شبیه سازی

رفتار دینامیکی

مقدمه

اکثر درخت تکان های آزمایشی یا تجاری به شاخه درخت و یا تنه آن ارتعاش وارد می کنند. با توجه به این که کاربرد تجهیزات برداشت مکانیکی میوه و آجیلیان در کشاورزی مکانیزه به طور روز افزونی اهمیت پیدا می کند، پس بنابر این تجزیه و تحلیل کامل رفتار دینامیکی درختان در طراحی و استفاده از نتایج آن در درخت تکان های مکانیکی می تواند مفید باشد. با درک بهتر رفتار دینامیکی، می توان تکاننده های موجود را برای استفاده در محصولات درختی گوناگون بدون نیاز به آزمایش های وسیع و باحداقل تغییرات اصلاح نمود.

فهرست مطالب

استفاده از نرم افزار MATLAB جهت شبیه سازی و تحلیل ارتعاش درخت بادام 1

مسعود زابلستانی 1

چکیده 1

کلید واژه: 1

مقدمه 1

مدل سازی ریاضی سیستم های دینامیکی 1

که در آن 2

ارائه مدل ریاضی سیستم تکاننده و درخت 3

(ب) 3

شکل 2. (الف) شماتیک لنگ و لغزنده و (ب) مدل سیستم 3

شکل3. دیاگرام آزادجرم لغزنده m p 3

شکل 4. دیاگرام آزاد جرم درخت m t 4

نتایج و بحث 5

بررسی تاثیرتغییرات پارامترهای مختلف سیستم 5

منابع 5

...کلیک جهت دانلود...