تحقیق روندیابی هیدروگراف عمق سیلاب به روش ماسکینگام چند خطی در مقاطع مرکب رودخانه ای

دانلود پایان نامه با موضوع روندیابی هیدروگراف عمق سیلاب به روش ماسکینگام چند خطی در مقاطع مرکب رودخانه ای،

در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه و کلیات 1

1.1 مقدمه 2

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


فصل دوم: سابقه تحقیق 4

2.1 روندیابی سیلاب 5

2.1. 1 انواع روندیابی سیلاب 5

2.1. 1.1 روش های هیدرولیکی 6

2.1. 1.2 روش های هیدرولوژیکی 6

2.1. 2 مقایسه روش های روندیابی سیلاب 6

2.1. 3 مزایای روندیابی هیدروگراف سیلاب 7

2.1. 4 کاربرد روندیابی هیدروگراف سیلاب 7

2.2 تاریخچه تحقیقات روش ماسکینگام چندخطی 7

فصل سوم: مواد و روش ها 9

3.1 روش روندیابی هیدروگراف مرحله ای ماسکینگام چند خطی در مقاطع مرکب رودخانه 10

3.2 تخمین پارامتر مدل 11

3.3 مراحل روندیابی 11

فصل چهارم: بحث و مشاهدات 16

4.1 گام های محاسباتی 17

فصل پنجم: نتیجه گیری 22

5.1 نتیجه گیری 23

منابع و مراجع 24

مقدمه تحقیق:

یکی از مهم ترین حالت های جریان غیردائمی، حرکت یک موج سیل در رودخانه است. در شرایط سیلاب، رودخانه ها معمولا به فرم مقطع مرکب ظاهر می شوند. در این شرایط آب، مجرای اصلی رودخانه را پر نموده و وارد دشت های سیلابی می شود و سپس سیل رخ می دهد.

هر ساله سیل جان بسیاری از انسان ها را می گیرد و خسارت زیادی به زمین های کشاورزی و دام ها و مزارع وارد می کند، با محاسبه کردن تغییرات زمانی و مکانی عمق جریان در طی سیلاب می توان روندیابی هیدروگراف سیلاب را تخمین زد. اندازه گیری عمق جریان نسبت به دبی جریان بسیار راحت تر بوده و ارزیابی دقت محاسبات ساده تر است. اندازه گیری محاسبات مرحله ای رودخانه، اساس کار و تجزیه و تحلیل رواناب بارش باران رودخانه ها می باشد. روندیابی هیدروگراف مرحله ای به جز در مواردی مانند مدلسازی رواناب- بارش باران نسبت به هیدروگراف خروجی برتری دارد.

مدل های هیدرولیکی روندیابی سیلاب به صورت تابعی از زمان و مکان می باشد، اما مدل های هیدرولوژیکی روندیابی سیلاب که به صورت تابعی از زمان در یک نقطه معین است. روش هیدرولوژیکی در مقایسه با روش هیدرولیک بسیار آسان تر است و در طراحی سازه های کنترل سیل با اطمینان قابل قبولی به کار می رود، به همین دلیل کاربرد روش هیدرولوژیکی مورد توجه محققین قرار گرفته است.

برای افزایش دقت روش های ساده روندیابی هیدرولوژیکی سیل در مقاطع مرکب در این تحقیق از ایده پرومال و همکارانش یعنی روندیابی هیدروگراف عمق سیلاب با روش ماسکینگام مرحله ای چندخطی استفاده شده است.

در این روش برای محاسبه عمق جریان خروجی در هر گام زمانی از یک سری روابط به صورت مجموع عمق های گسسته استفاده خواهند شد، که در آخر با داده های محاسبه شده هیدروگراف عمق سیلاب روندیابی می شود و شمایی از مدت زمان سیلاب، حداقل و حداکثر بارندگی و جزئیات سیلاب محاسبه می شود. داشتن اطلاعاتی جامع و کامل گامی بزرگ در زمینه علوم مهندسی آب می باشد.

...کلیک جهت دانلود...