مقاله بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم موجود در آب توسط مصالح معدنی و طبیعی

دانلود مقاله با موضوع بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم موجود در آب توسط مصالح معدنی و طبیعی،

در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

1. مقدمه

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


2. مواد و روش ها

1.2. مصالح طبیعی و معدنی مورد استفاده

1.1. 2. کانی زئولیت

2.1. 2. ماسه

3.1. 2. آنتراسیت

4.1. 2. خاک اره

5.1. 2. براده آهن

6.1. 2. ژئوتکستایل

7.1. 2. الیاف پلی استر

2.2. روش شمارش مقدار باکتری کلی فرم موجود در آب

1.2. 2. آزمون شناسایی

2.2. 2. آزمون تأیید وجود کلی فرم ها در آب

3.2. 2. آزمون تکمیلی

3.2. آزمایش ستون (Column)

4.2. آزمایش ناپیوسته (Batch)

3. نتایج و بحث

1.3. نتایج آزمایش ستون (Column)

2.3. نتایج آزمایش ناپیوسته (Batch)

4. نتیجه گیری

5. مراجع

چکیده تحقیق:

باکتری ها براساس سازوکارهای مختلفی از آب قابل حذف می باشند. این سازوکارها به محیط هایی که آب در آن جریان دارد، بستگی دارد. یکی از عوامل مهم در حذف باکتری پدیده جذب باکتری به سطوح مختلف می باشد. در همین راستا در پژوهش حاضر به بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم به ترکیبی از مصالح معدنی و طبیعی با استفاده از آزمایش های Batch و Column پرداخته شده است. این مصالح ترکیبی از مواد زئولیت، آنتراسیت، ماسه، خاک اره و براده آهن با نسبتی مشخص می باشد. در این تحقیق برای شمارش باکتری کلی فرم از آزمون احتمالی MPN استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده میزان حذف بالای باکتری به مصالح ذکر شده می باشد. این مقدار در آزمایش Batch، برای هنگامی که مواد مغذی برای باکتری کلی فرم فراهم باشد برابر با 18/93 درصد و برای زمانی که مواد مغذی فراهم نباشد، برابر با 55/91 درصد بدست آمد. میزان واجذب کلی فرم از این مصالح برای شرایط وجود مواد مغذی و نبود آن به ترتیب برابر با 2/0 و 14/0 بود. در آزمایش Column نیز این میزان حذف از 48/90 تا 13/96 درصد به دست آمد. از دیگر نتایج این تحقیق میزان جذب بالای کلی فرم به مصالح در غلظت های بالا می باشد.

...کلیک جهت دانلود...