پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی

پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی

بیان مساله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

امروزه همان طوری که سازمان ها بر به کارگیری سرمایه انسانی در مواجهه با تنگناهای بازار کار تمرکز دارند، کارکنان نیز به دنبال انتشار دانش خود در سراسر سازمان هستند. بنابراین، ابزارهای رقابتی پیشین و سنتی چندان کارساز نیستند. در حال حاضرابزارهای سنتی برای ارتقاء در سازمان همچون انحصار اطلاعات و ممانعت از موفقیت همکاران غیر قابل قبول است (کوننلی،2000) بسیاری از سازمان ها برای به کنترل درآوردن دانش همکاران خود تکنولوژی جدیدی را به کار میگیرند. به کارکنان گفته می شود که از اینترنت، پایگاه داده یا مخزن های دانش، ابزارهای پشتیبان تصمیم و ابزارهای گروهی استفاده کنند (راجلس،1998).متاسفانه کارکنان الزاماً دستورات مدیریتی این چنینی را رعایت نمی کنند. به زعم مارتینی (1998)در هر سازمان نوعاً افرادی هستند که میخواهند دانش را تسهیم و اشاعه دهند و افرادی هم هستند که ترجیح می دهند دانش خود را به عنوان یک دارایی خصوصی نگهداری نمایند

تسهیم دانش به عنوان یک نیروی مثبت در ایجاد سازمان های نوآور شناخته شده است. اما عواملی که تسهیم دانش را در بین کارکنان تقویت و تشویق می کنند، می بایستی تعیین گردد . در این مقاله سعی شده تا عوامل موثر بر ایجاد محیطی که در آن تسهیم دانش در کارکنان سازمان های گوناگون انجام می شود، معرفی شوند. در واقع تلاش می شود رابطه عوامل سازمانی از جمله تعهد مدیریت، فضای تعامل اجتماعی و تکنولوژی، اعتماد، ساختارهای پاداش و تفاوت های موقعیتی با نگرش افراد در تسهیم دانش بررسی شود و این ارزیابی برمبنای کیفیت و نشر دانشی است که می بایست در سازمان تسهیم شود. تحقیقات حاکی از این مطلب است که مه مترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان فقدان فرهنگ تسهیم دانش وعدم درک مزایای بیشمار مدیریت دانش در میان کارکنان است. به هرحال، فرهنگ تسهیم دانش در سازمان به نگرش افرادی که این فرهنگ را ایجاد نموده اند، وابسته است. در صورتی که کارکنان تمایلی به تقسیم دانش خویش با دیگر اعضای سازمان نداشته باشند، بسیار مشکل خواهد بود که از طریق سیستم پاداش دهی یا الزامات قانونی، فرهنگ تسهیم دانش را میان آنان گسترش داد. ایجاد فرهنگ تسهیم دانش در سازمان، نیازمند آموزش مدیران و کارکنان و فرایند مدیریت تغییر است. رهبران دارای نقش کلیدی در تغییر نگرش های کارکنان و ایجاد موفقیت آمیز فرهنگ تسهیم دانش و نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان هستند(مینگ یو،1995).یکی از عوامل متاثر تسهیم دانش اشتیاق شغلی کارکنان می باشد. اشتیاق به کار از این نظر اهمیت دارد که کار و شغل یک بخش فراگیر و اثرگذار در رفاه بشمار میرود که نه تنها بر کیفیت زندگی افراد بلکه بر سلامت روانی و جسمانی آنان نیز تاثیر میگذارد. بیشتر افراد برای امرار معاش ناگزیر از کار کردن هستند که این امر باعث میشود کار کردن یک اجبار بشمار آید تا یک انتخاب؛ با این حال، با وجود این فقدان انتخاب ظاهری، تجارب افراد در رابطه با کار بسیار متفاوت است و از کار به عنوان یک فرایند یکنواخت و تکراری گرفته تا جلوه ای از هویت فردی یاد شده است(پور عباس،2008).

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


...کلیک جهت دانلود...