بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 4733 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109

  • بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
  • بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول 3

کلیات تحقیق 3

فصل اول: مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی 5

3-1. بیان مساله 6

4-1. چارچوب نظری 7

5-1. اهداف تحقیق 8

6-1 حدود مطالعاتی 8

1-6-1 قلمرو مکانی 8

2-6-1 قلمرو زمانی 8

7-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات 9

فصل دوم 11

مروری برادبیات تحقیق 11

مروری بر ادبیات تحقیق 11

1-2. مقدمه 12

2 – 2. ساختار سرمایه 13

3–2. تئوریهای ساختار سرمایه 14

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

5–2. ساختار بهینه سرمایه 17

6–2. مفهوم اهرم 18

7–2. نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

8–2. روشهای تأمین مالی 19

1–8–2. تأمین مالی کوتاه مدت 20

2 –8– 2. تأمین مالی میان مدت و بلند مدت 22

9–2. ویژگیهای روشهای تأمین مالی 28

10–2. مزایای ناشی از استفاده استقراض 29

11–2. معایب ناشی از استقراض 29

12–2. عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی 30

13 – 2. تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

14–2. هزینه سرمایه 33

15– 2. پیشینه تحقیق: 38

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

2 -15-2. تحقیقات داخلی 39

فصل سوم 44

روش اجرای تحقیق 44

فصل سوم: روش اجرای تحقیق 44

1–3. مقدمه 45

2– 3. نوع پژوهش 45

3 –3. جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 46

4–3. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 47

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 47

6-3. مدل مفهومی تحقیق 52

7-3. متغیر های تحقیق 52

1-7-3. متغیرهای مستقل 52

2-7-3. متغیر وابسته 53

3-7-3. متغیر های کنترل: 53

8–3. فرضیات تحقیق 54

فصل چهارم 55

تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 55

1-4مقدمه 56

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 58

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71

فصل پنجم 83

نتیجه گیری و پیشنهادات 83

ل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول 85

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 86

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 87

4-5 پیشنهادها 87

5-5 محدودیت های تحقیق 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 92

منابع اینترنتی: 93

Abstract: 94

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57

ادامه جدول (1-4) 57

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (نسبت بدهی) تحقیق 59

جدول (3-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی 60

. جدول (5-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی 61

جدول (6-4): تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی 62

جدول (7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63

جدول (8-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64

. جدول (10-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی 65

جدول (11-4): تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی 66

جدول (12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67

جدول (13-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار 68

جدول (14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار 69

. جدول (15-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی 69

جدول (16-4): تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی 70

جدول (17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71

جدول (18-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 72

جدول (19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 73

. جدول (20-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی 73

جدول (21-4): تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی 74

جدول (22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75

جدول (23-4): ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی 76

جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت 77

جدول (25-4): درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77

جدول (26-4): ماتریس مولفه ها (ماتریس ضرایب عوامل) 77

جدول (27-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78

جدول (28-4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78

جدول (29-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی 79

جدول (30-4): تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی 80

جدول (31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

...کلیک جهت دانلود...