تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی


تحقی ق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .

روش کار : از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


نتایج : بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت .

(P-Value چشم راست = 002/0 ؛ P-Value چشم چپ = 003/0 ؛ P-Value دوچشمی = 000/0 )

نتیجه گیری : از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می یابد ، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد .

در این پژوهش بین جنس ، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد .

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
خلاصه 1
فصل اول: مقدمه
1-1 پیشگفتار 3
1-2 کلیات 4
1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟ 4
1-2-2 حساسیت کانتراست 4
1-2-3 کانتراست چیست ؟ 5
1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ 6
1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی 6
1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست 8
1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست 9
1-2-7-1 شکل و ماهیت موج 9
1-2-7-2 میزان روشنایی 9
1-2-7-3 طول بار 10
1-2-7-4 اندازه مردمک 10
1-2-7-5 سن 10
1-2-7-6 مدت ارائه 10
1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات

1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست

11

12

1-2-7-7-2 تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست 12
1-2-7-7-3 تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست 12
1-2-7-7-4 تاثیر داروها 14
1-2-7-7-5 نقایص اپتیکی 14
1-2-8 تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست 16
1-2-9 روش های ارائه کانتراست 18
1-2-9-1 چارتهای چاپی 18
1) چارت آردن گریتینگ 19
2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys 20
3 )چارت کانتراست ریگان 21
4 )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج 21
5 )چارت کانتراست پلی رابسون 23
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
2-1 بررسی متون 27
فصل سوم:روش کار
3-1 روش کار 33
3-1-1 جمعیت مورد مطالعه

3-1-2 روش جمع آوری اطلاعات

33

34

3-1-3 زمان اجرای مراحل تحقیق 35
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 35
3-1-5 اهداف 35
3-1-6 فرضیات

فصل چهارم : نتایج

36
4-1 معرفی متغیرها 38
4-1-1 جنس 38
4-1-2 سن

4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست

4-1-4 حساسیت کانتراست چشم چپ

39

40

41

4-1-5 حساسیت کانتراست دوچشمی 42
4-1-6 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست

4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ

43

43

4-2 آزمون ها 44
4-2-1 آزمون T

4-2-1-1 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی

4-2-1-2 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی

4-2-1-3 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی

4-2-1-4 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد

4-2-1-5 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد

4-2-1-6 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد

4-2-1-7 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی

4-2-1-8 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاحی

4-2-2 آزمون همبستگی

4-2-2-1 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن

4-2-2-2 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن

4-2-2-3 آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف

5-2 رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن

5-3 رابطه حساسیت کانتراست و جنس

5-4 مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی

5-5 رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست

5-6 نتیجه گیری

44

44

44

45

45

46

46

47

47

47

48

48

49

51

51

52

53

54

55

56

...کلیک جهت دانلود...