پایان نامه سازگاری اجتماعی و هویت و تفکر منطقی

پایان نامه سازگاری اجتماعی و هویت و تفکر منطقی

مقدمه

روان شناسان اجتماعی تمایل دارند بدانند که انسانها چگونه درباره یکدیگر می اندیشند و چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند و اثر می پذیرند ، با این حال تنها ایشان نیستند که به این مسائل علاقه نشان می دهند بلکه انسان شناسان ، جامعه شناسان و حتی رمان نویسان و فیلسوفان نیز به مطالعه این گونه مسائل تمایل نشان می دهند اریکسون پس از جستجو و بررسی بسیار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهایی که علل رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی او را توجیه می کند که هویت و نوع تفکر به آن را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه هویت که حاکی از تحول در امور جنسی و یافتن خود و درک از خویشتن نزد بزرگسالان و تضادهای ناخودآگاه آنان است شکل می گیرد و او اضافه می کند که تمام احساسهای ناخودآگاته که از آنها و نوجوانان نشات می گیرد یکی از ویژگی های انسان دارا بودن نیروی اندیشه است که باعث هویت است انسان به یاری اندیشه توانسته است به خودیابی برسد که این می تواند باعث هویت در جوانان شود که تفکر منطقی و یافتن آن در ذهنیت می تواند راهکاری جدید باشد و اریکسون خواسته است زندگی روزانه نوجوانان را با تمام پریشانی به اضطراب و آشفتگیهایش بازسازی کند و این نوآوری و دگر گونی در روش نگرش به نتایجی به بار آورده که ژرفترین و استوارترین اعتقادهای در واقع رشد هویت است که منجر به رسیدگی عاطفی ، جنسی ، اجتماعی و … می شود در افراد با شخصیت های نا رسیده « من » ضعیف و شکننده است و بخشی از سازگاری اجتماعی که در دوران کودکی به وقوع می پیوندد بدان سازگاری اجتماعی می گویند و این همان شیوه ای است که کودکان ارزشها ، سوگیریهایی که در آینده با آن مواجه خواهند شد ،

فهرست

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه 2
بیان مساله 4
سوال مساله 5
هدف تحقیق 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
فرضیه های تحقیق 8
متغیرهای پژوهشی 9
فصل دوم
روان شناسی اجتماعی چیست ؟ 12
تعریف عملیاتی روان شناسی اجتماعی 15
عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اجتماعی 19
جامعه پذیری ، اجتماعی شدن فرد 22
شیوه های جامعه پذیری 26
باز جامعه پذیری 29
ساز و کارهای جامعه پذیری 34
نظریه های جامعه پذیری 39
نظریه ی نقش پذیری مید 42
نظریه جامعه پذیری فروید 46
نظریه شناختی رشد پیاژه 49
نظریه های شناختی 64
نظریه ناهماهنگی شناختی 71
نظریه ی روانکاوی 78
خطرات هویت نا مناسب 89
خود را در روابط با دیگران کشف کردن 97
هویت و روابط خانوادگی 101
خویشتن پنداری 105
رشد شخصیت 111
منشا اضطراب و رفتار ناسازگار 113
اختلاف دیدگاه الیس با دیگران 126
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 127
خویشتن پنداری 129
عزت نفس 132
نظریه روان کاوی 134
بحران بلوغ 136
بحران هویت 139
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه 143
حجم نمونه 144
روش نمونه گیری 144
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر 145
پرسش نامه تفکر غیر منطقی 146
روش تحقیق 147
روش آماری مربوط به فرضیه ها 148
فصل چهارم
مقدمه 150
تجزیه داده ها 156
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 164
پیشنهادات 166
محدودیت ها 166
ضمائم 167
پرسش نامه هویت یابی 168
پرسش نامه انحرافات اجتماعی 174
منابع و ماخذ 176

...کلیک جهت دانلود...